Kredyty bez bik, pożyczki pozabankowe, gotówkowe

Temat: ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY CZY WYCHOWAWCZY
Już § 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJz dnia 16 grudnia 2003 r.w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego wskazuje na to, że z urlopu wychowawczego może skorzystać tylko osoba mająca status pracownika w okresie złożenia wniosku o taki urlop jak i samego urlopu. § 1. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=5239Temat: Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno - biurowych
Program szkolenia: 1. Bezpieczeństwo i higiena w prawie pracy * Prawa i obowiązki pracodawców. * Prawa pracownika * Obowiązki pracownika. * Ochrona pracy kobiet. - Kobiety w ciąży - Urlop macierzyński - Urlop wychowawczy * Ochrona pracy młodocianych * Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego . 2. Postępowanie i ochrona w kontakcie z zagrożeniami * Podział zagrożeń na stopnie i omówienie ... gasić pożar? * Ewakuacja. * Oznakowanie bezpieczeństwa. A jak to ma się do obowiązkowego, ramowego programu szkolenia z rozporządzenia
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=2392


Temat: zasiłek pielęgnacyjny / świadczenie pielęgnacyjne
... do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, do zasiłku rodzinnego dla samotnie wychowujących dziecko, dla rodzin wielodzietnych, dodatek do zasiłku...
Źródło: wady-dloni.org.pl/forum/viewtopic.php?t=833


Temat: Jesienne mamusie 2009
co pielucha to kupa zdaje się ze na zeby Malutkie słoneczko, oby te zęby juz wyszły i dały dzicku troche wytchnienia. Aby skorzystać z urlopu wychowawczego, pracownica jest zobowiązana złożyć pracodawcy pisemny wniosek w tej sprawie na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem urlopu (§ 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. - DzU nr 230, poz. 2291). Niezachowanie jednak tego terminu nie oznacza, że wniosek zostanie przez pracodawcę odrzucony. W takim przypadku ma on obowiązek udzielić urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od...
Źródło: rodzinko.pl/showthread.php?t=7639


Temat: urlop na pół roku!
Do zakładu pracy proszę się zwrócić natychmiast z prośbą o pisemne niezwłoczne potwierdzenie korzystania z urlopu wychowawczego w okresie.......(daty proszę podać takie jak były w Pani wniosku. Można też dodać podstawę prawną: § 3. ust. 2 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2003...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=7020


Temat: urlop wychowawczy dla pracującegop ojca gdy matka nie pracuje - adwokat łamie prawo?
  Zaświadczenie, którego chce prawnik, jest mu potrzebne w zw z art. 186 par.3 kodeksu pracy, który ogranicza do 3 miesięcy długość jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców - dlatego trzeba ustalić, że Twoja żona nie jest pracownikiem i w związku z powyższym w ogóle nie będzie korzystać z tego urlopu. Bzdurą jest natomiast ten podkreślony fragment zaraz za wytłuszczeniem, gdyż przepisy nie uzależniają udzielenia urlopu wychowawczego jednemu z rodziców od tego co porabia drugi rodzic. Oprócz kodeksu kwestię udzielania urlopów wychowawczych reguluje rozporządzenie z 2003r - Dz.U. nr 230 poz 2291....
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=73636


Temat: Kącik kadrowy Oli:)) cz.2
u.w. dla Taty i u.m. dla Mamy   Witaj:) Myśle, że moglibyście być jednocześnie na urlopach: Ty na macierzynskim a mąż na wychowawczym! K.P. mówi tylko, że oboje rodziców może być jednoczesnie na urlopach wychowawczych tylko przez 3 miesiace! Do tej pory "nie wpadły" mi w ręce zadne rozporzadzenia, ktore mowiły by coś nt Waszego ewentualnego przypadku! Jak bede wiedziala cos nowego to...
Źródło: forum.dziecko-info.com/showthread.php?t=151584


Temat: tata na urlopie wychowawczym - Łamanie prawa
Dot.: tata na urlopie wychowawczym - Łamanie prawa   Cytat: Napisane przez kropka75 (Wiadomość 14164346) Owszem, w przypadku 2 dni opieki to działa. :) To jednak inne świadczenia. Nie powoływałabym się na forum z inforu z jedną tylko opinią. :) ---------- Dopisano o 08:42 ---------- Poprzedni post napisano o 08:41 ---------- Oczywiście, że umowę rozwiązał bezprawnie. Nijak to się jednak ma do tego czy urlop wychowawczy Ci przysługuje czy nie. ---------- Dopisano o 08:45 ---------- Poprzedni post napisano o 08:42 ---------- Inne świadczenie, inna sytuacja. Sąd nawet się nad takim argumentem nie zatrzyma. A prawnik... no cóż, jeśli nie wie, to raczej po analizie 2 dni opieki, nie dowie się jak to jest z wychowawczym. ---------- Dopisano o 08:51 ---------- Poprzedni post napisano o 08:45 ---------- Proponuję poszukać dobrego prawnika specjalizującego się w prawie pracy i działać. Nie ma konkretnego przepisu w tej sprawie. Zdania pewnie będą podzielone. Przydałby się wyrok Sądu. Dodam jeszcze, że Rozporządzenie mówi o oświadczeniu drugiego rodzica! Nie o oświadczeniu jego pracodawcy. Niech żona napisze oświadczenie, że nie przebywa i nie zamierza przebywać na urlopie wychowawczym - przecież to prawda! A dalej niech duma prawnik...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=364857


Temat: Ciąża na wychowawczym i L4
Wg rozporządzenia podstawą nie będzie wynagrodzenie z przed urlopu wychowawczego, ale wynagrodzenie jakie otrzymałabyś po przepracowaniu pełnego miesiąca. (miesiąca w którym wracasz)
Źródło: suczyniec.pl/viewtopic.php?t=10706


Temat: Prawo - wyjasnienia
Urlop wychowawczy na niepełnosprawne dziecko Stosownie do Art. 186 § 1 Kodeksu Pracy pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu ... 6 miesięcy bez względu na to, czy korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie, może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach. Zatem pracownik ma prawo do urlopu wychowawczego na niepełnosprawne dziecko łącznie przez okres 6 lat , które można wykorzystać w okresie : - pierwsze ... szczególności przewlekłej choroby, kalectwa lub opóźnienia w rozwoju umysłowym, wymaga ono osobistej opieki pracownicy pod warunkiem, że okres niepełnosprawności będzie potwierdzony orzeczeniem lekarskim o stanie zdrowia dziecka. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu , w którym zamierza się korzystać z tego z urlopu (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. 2003, Nr 230 poz. 2290, 2291). B. Januszewska źródło
Źródło: wady-dloni.org.pl/forum/viewtopic.php?t=88


Temat: ekwiwalent_za_urlop_nauczyciel_ jak wyliczyc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. (tekst ujednolicony na podstawie: Dz. U. z 2001 ... 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323) zarządza się, co następuje: § 1. 1. W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 2, uwzględnia się: 1) wynagrodzenie zasadnicze, 2) ... zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy, 6) wynagrodzenie za pracę w święto, 7) dodatek za uciążliwość pracy, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "ustawą". 2. W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się: 1) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, 2) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 3) wynagrodzenia za czas ... stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W przypadku gdy okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego jest krótszy niż okres ... poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. § 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4-6, oblicza się, dodając otrzymane wynagrodzenie w poszczególnych miesiącach roku szkolnego, a następnie uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. § 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu. § 5. 1. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w § 1-4 przez liczbę 30. 2. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela, o którym mowa w art. 64 ust. 3 ustawy, ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w § 1-4 przez liczbę 21. § 6. 1. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Za podstawę ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu wypoczynkowego przyjmuje się wysokość wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za jeden dzień urlopu. 2. Ekwiwalent za niewykorzystany przez nauczyciela urlop wypoczynkowy oblicza się, mnożąc ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę dni tego urlopu. § 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=3312


Temat: Przestronne komentarze:)
Maylandziu nie moze na 100% Jak to określono w art. 186 § 1 k.p. pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Co ważne do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Z urlopu wypoczynkowego może korzystać pracownik - zarówno kobieta jak i męźczyzna. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika. Co istotne o ile pracownik spełnia warunki określone w art. 186 k.p. - pracodawca z żadnego powodu nie może odmówić udzielenia tego urlopu (nie ma tu znaczenia że pracodawca nie ma np: kim zastąpić pracownika). Szczegółowe zasady udzielania urlopu wychowawczego zostały określone w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. Nr 230, poz. 2291). Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu. Jeżeli wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego zostanie złożony bez zachowania terminu, powyżej pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie tego urlopu. We wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego należy wskazać: 1) datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego, 2) okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko. Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Oświadczenie, to nie jest wymagane w razie: 1) ograniczenia lub pozbawienia drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej; 2) ograniczenia lub zwolnienia z opieki drugiego z opiekunów dziecka; 3) gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia. W sytacji wystąpienia przypadków podanych powyżej pracownik do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa powyżej. Jeżeli dołączenie dokumentów nie jest możliwe, do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pracownik dołącza pisemne oświadczenie w tej sprawie. Jeżeli rodzić lub opiekun chce skorzystać z urlopu wychowawczego nad dzieckiem niepełnosprawnym do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu; oświadczenie pracownika w tej sprawie następuje w formie pisemnej (§ 4 rozporządzenia). W przypadku złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności prawnej zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, pracodawca udziela tego urlopu na okres nie dłuższy niż do dnia rozwiązania umowy o pracę wskutek dokonanej czynności (§ 3 ust. 4 rozporządzenia).
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=79554


Temat: Propozycje MON w zakresie oszczędności finansowych.
sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 147, poz. 1548) i w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 ... danego roku kalendarzowego, - pozostającym w dacie wypłaty świadczenia w okresie wypowiedzenia stosunku służbowego, - korzystającym z urlopu wychowawczego oraz urlopu okolicznościowego 10-mcy (ew. wypłata proporcjonalna). b) Zmniejszyć liczbę żołnierzy, którym przyznano ... 9 i 9a rozporządzenia MON z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. 7. Ograniczenie zakresu bezpłatnych świadczeń stomatologicznych oraz materiałów stomatologicznych ( zmiana obowiązującego od...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=32881


Temat: becikowe
... niepelnosprawne, - zaswiadczenia lub oswiadczenia stwierdzajace wysokosc dochodu rodziny. W zaleznosci od sytuacji rodzinny moga byc tez wymagane inne dokumenty, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Polityki Spolecznej w sprawie sposobu...
Źródło: lobuziak.pl/forum/showthread.php?t=1533